bank żywności
Start Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna - Informacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 23 grudnia 2010 19:11

 

 

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

  trudna sytuacja życiowa;

  trudna sytuacja finansowa;przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

- ubóstwo 
- sieroctwo 
- bezdomność 
- bezrobocie 
- niepełnosprawność 
- długotrwała lub ciężka choroba 
- przemoc w rodzinie 
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność 
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze 
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
- alkoholizm lub narkomania · zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 
- klęska żywiołowa lub ekologiczna - Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 /.
Obecnie obowiązujące od 1 maja 2004r. kwoty wynoszą odpowiednio: 
- osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł 
- osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł 
- rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( zwane kryterium dochodowym rodziny)Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.Od dnia 1 maja 2004 r. wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej, wynosi 207 zł.Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Świadczenia opiekuńcze przysługują:

· rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunom 
· osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. 
Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń. 

Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej.

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.
Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów: 
1. Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. 
2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej. 
3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc. 
4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy. 
5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy. 
6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
7. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.

 
Joomla 1.5 themes, business website host.

projekt