Informacja o naborze do Programu: Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie przestąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 " który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 48 960 zł

  Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

  Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej, muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Popielów i sprawować opiekę nad pełnoletnią osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności lub nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Usługa jest bezpłatna.

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wnikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

  Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
  Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Do karty należy dołączać fakultatywnie, w razie potrzeby:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego o ustanowieniu opiekuna prawnego:

  Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie, ul. Powstańców 12 (tel.  77 427 57 11 ) w godzinach pracy Ośrodka
  Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

                                                                                                       Kierownik GOPS Popielów
                                                                                                            Barbara Piekarek

     logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje