logo ROPS logo UE

Pomoc społeczna

  Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

  O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

    trudna sytuacja życiowa;

    trudna sytuacja finansowa;przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

  - ubóstwo
  - sieroctwo
  - bezdomność
  - bezrobocie
  - niepełnosprawność
  - długotrwała lub ciężka choroba
  - przemoc w rodzinie
  - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
  - bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  - brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  - alkoholizm lub narkomania · zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
  - klęska żywiołowa lub ekologiczna - Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 /.
  Obecnie obowiązujące od 1 października 2015r. kwoty wynoszą odpowiednio:
  - osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
  - osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł

  - rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( zwane kryterium dochodowym rodziny)Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2015 r. wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej, wynosi 288 zł.Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

  Świadczenia opiekuńcze przysługują:

  · rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunom
  · osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
  Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

  Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej.

  Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.
  Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów:
  1. Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.
  2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.
  3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.
  4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
  5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
  6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
  7. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.


  Galeria zdjęć:

  • Pomoc społeczna
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje