Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

  W dniu 21 lutego  2022 roku Gmina Popielów zawarła z Wojewodą Opolskim umowę  w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku  środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

  Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
      osobami posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Zaplanowane zadania do realizacji w ramach Programu:

  Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej:
  •  w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:
  Planowana liczba godzin usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego maksymalnie 240 godzin dla 5 osób wynosi minimalnie 1200 godzin.

  Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 48 000,00 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 48 000,00 zł.

  Okres realizacji: od marca 2022 roku do grudnia 2022 roku.

  Realizowane w ramach Programu zadanie będzie finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.


  Galeria zdjęć:

  • Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje