Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

  Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 605, ze zm.).

  Kto może się ubiegać o świadczenie?

  O świadczenie może ubiegać się każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie. Należy również dodatkowo zgłosić liczbę nowych osób w Urzędzie Gminy poprzez wypełnienie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych.

  Jak przyznawane jest świadczenie?

  Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

  Gdzie można złożyć wniosek?

  Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania należy złożyć w:

  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie,

  ul. Powstańców 12,
  46-090 Popielów,
  tel. 77 42 57 10. 

  Rozpatrzenie wniosku.

  Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

   


  Galeria zdjęć:

  • Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje