logo ROPS logo UE

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

   

  Gmina Popielów informuje, przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024.

  Zadania realizowane w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024. będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj.z Funduszu Solidarnościowego.

  Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi:47 518,74zł

  Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 47 518,74zł

   

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

  Adresatami Programu są:

  1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Bezpośrednim realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie. Program realizowany jest od dnia 01.02.2024 r do dnia 31 grudnia 2024 r.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie  ul. Powstańców 12 od poniedziałku do środku w godz. 7.15-15.15, czwartek 8.00-17.00, piątek 7.15.-14.15. lub telefonicznie 77 4275710.

     logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje