logo ROPS logo UE

Deklaracja dostępności

  Wstęp Deklaracji

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

  Serwis dostępny jest pod adresem: https://www.gopspopielow.pl/

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna. Nie wszystkie teksty są dostępne. Nie posiada odpowiednich kontrastów.

  Wyłączenia

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1),
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2, WCAG 2.1 1.2.5),
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   • pochodzą z różnych źródeł,
   • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

  Monika Szemiczek

  Mail: gops.kierownik@popielow.pl

  Telefon: 77 4275-710

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie

  • Brak pochylni, brak urządzeń komunikacji pionowej.
  • Brak systemu informacji głosowej.
  • Brak pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ( za wyjątkiem podnośnika dla osób niepełnosprawnych ) oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych na obsługę interesanta istnieje możliwość wejścia z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem,
  • Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów. Do budynku prowadzi wejście od ul. Powstańców 12 oraz z tyłu budynku od parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach wejścia z tyłu budynku znajduje się przycisk przywołujący pracownika dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Do korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem po drugiej stronie ulicy oraz za budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie posiadamy tłumacza polskiego języka migowego.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie nie posiada aplikacji mobilnych.  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje