logo ROPS logo UE

Bliżej Rodziny I Dziecka – Wsparcie Rodzin Przeżywających Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej – III Edycja

  PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

  O projekcie
  Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.


  Termin realizacji projektu:
  od 23.03.2020 r. do 30.09.2023 r. (postęp rzeczowy), do 31.10.2023 r. (postęp finansowy)


  Cel główny projektu:
  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Wsparcie w projekcie skierowane będzie zarówno do rodzin naturalnych, mających trudności w opiece nad dziećmi, jak i do dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów (rodzin zastępczych).

  Grupa docelowa:
  Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

  Krótki opis projektu
  Projekt przewiduje działanie na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD (tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę oraz z Programem OPŻ 2014-2020 - wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pom. społ., w tym objęte tą formą pomocy). Projekt będzie realizowany zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS.
  Wartość ogółem projektu: 220 254,30 zł
  W projekcie przewiduje się zadanie:
  Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Popielów.

   


  Galeria zdjęć:

  • Bliżej Rodziny I Dziecka – Wsparcie Rodzin Przeżywających Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej – III Edycja
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje