logo ROPS logo UE

Klub integracji społecznej

  Klub Integracji Społecznej – to jednostka, której celem jest udzielanie pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagajaca samoorganizować się ludzim w grupie, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzajace do tworzenia własnych miejsc pracy.

  Podstawowe cele KIS – podstawowym celem prowadzenia KIS jest świadomość takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegracja społeczna to działanie majace na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osoby umiejetności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pelnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszakania, pobytu. Reintegracja zawodowa to działanie majace na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Według opracowanych standardów usług powinno to być takie działania, które:
  · zapewnią pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizację zawodową
  · zapewnią pomoc w osobistym rozwoju osób zagrożonych marginalizacją luc nie mogacych własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

  Spodziewane efekty KIS –
  1. przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia
  2. umożliwienie uczestnikom programu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej powrotu do pełnienia ról społecznych, tym samym zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa socjalnego
  3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  4. realizacja zadania wlasnego gminy, tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskiwaniu funkcjonowania w społeczeństwie
  5. kształcenia umiejetności zawodowych
  6. umożliwienie powrotu na otwarty rynek pracy
  7. nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi finansami

  Kto może zostać uczestnikiem KIS ?
  · osoby bezrobotne, w szczegulności długotrwale
  · kobiety pozostajace poza rynkiem pracy
  · osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo i chore psychicznie
  · wychowankowie placowek opiekuńczo – wychowawczych
  · osoby uzaleznione po okresie leczenia odwykowego
  · matki samotnie wychowujące dzieci
  · osoby bezdomne i zagrozone utratą mieszkania
  · osoby opuszczajace zakłady karne
  · mniejszości etniczne i narodowe
  · uchodźcy

  Uczestnictwo w KIS jest oparte na dobrowolności i aktywnym uczestnictwie. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym podkreśla, iż uczestnictwo w KIS jest dobrowolne. Z kolei ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w art. 11 ust. 2 wskazuje na ogólna zasadę, iż brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiazywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jedo postanowień, nie uzasadniona odmowa podjecia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa przez osobe uzależnioną leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia. Katalog grupy osób, które mogą uczestniczyć w KIS nie jest zamknięty. Oznacza to, że może być poszerzony o inne kategorie potencjalnych odbiorców np. dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. KIS nie musi skupiać wszystkich grup wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Łącznie kilku grup zróżnicowanych pod względem wieku, płci, poziomu wykształcenia, sytuacji osobistej będacej przyczyną wykluczenia społecznego jest wskazane ze względu na animowanie procesu reintegracji u każdej z osób uczestniczacych w KIS i pozytywnie wpływa na przełamanie iżolacji społeczej dotykajacej uczestników.

  Dlaczego warto zostać uczestnikiem Klubu – 
  1. szansa na powrót na rynek pracy
  2. szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności
  3. możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, umiejętności
  4. szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
  5. praktyczne szkolenia i kursy

  Metody realizacji – uniwersalne moduły szkoleniowe dla uczestników zajęcia obejmuja trening umiejetności komunikacyjnych, interpersonalnych, motywacji, technik radzenia socie ze stersem, budowanie grupy, sztuki autoprezentacji, zarządzania czasem. Każdy uczestniczacy w zajęciach KIS powinien mieć ponadto możliwość wybrania odpowiedniego dla siebie kursu/szkolenia, dostosowanego do posiadanych predyspozycji i możliwości. Celem zajęć warsztatowych jest animowanie i wyposażanie w nowe umiejętności i kwalifikacje, wykształcenie samodyscypliny, obowiązkowości, kooperacji, efektywności w działaniu. Jednak dla wdrozenia procesu reintegracji społecznej jak i świata biznesu o potrzebie współpracy lokalnego środowiska na rzecz pomocy osobom najbardziej potrzebujacym. Współtworzenie odpowiedzialnego biznesu w zatrudnieniu osób wykluczonych i dyskryminiowanych na rynku pracy może zaowocować stworzeniem dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej.
  I Program realizowany w ramach Klubu Integracji Społecznej w Popielowie na lata 2008-2009 „Aktywne formy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie uczytecznych”

  Do programu zostało zakwalifikowanych 16 osób, z tego 5 uczestników odbyło kurs „Opiekunki osób starszych”, a pozostałe 11 szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad BHP podczas wykonywania prac spolecznie uzytecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach otrzymanej dotacji pieniężnej zakupił kosiarki i kosy spalinowe, taczki ogrodoew, grabie, łopaty, szpadle, rowery dla opiekunek w terenie, kamizelki odblaskowe oraz apteczki pierwszej pomocy. Etap I obejmowal rok 2008 podczas tego etapu uczestnicy przaechodzili szkolenia, Etap II rozpoczął się w roku 2009. Podczas drugiego etapu nastapiło praktyczne wykonywanie prac. Wspomniane 11 osób wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Popielów, a 5 uczestniczek objęło opieką 15 osób starszych z ternu naszj gminy.

  W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej odbywają się spotkania o różnorodnej tematyce. Temat ostatniego – „Stres i relakscacja”, na sptkania zapraszmy wszystkich chętnych. O terminach można się dowiadywać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie.  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje