Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

  Popielów, dnia 30 czerwca 2021 roku

   

   

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie

  ogłasza nabór na stanowisko

  PRACOWNIK SOCJALNY

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12

   

   

  I. FORMA ZATRUDNIENIA:

  Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

  Planowany termin zatrudnienia: 01.08.2021 r.

   

  II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami ) tj.:

  - posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

  lub

  - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

  lub

  - do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

  - ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

  1. obywatelstwo polskie;

  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

  3. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

  4. nieposzlakowana opinia;

  5. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

  6. dobra znajomość obsługi komputera;

  7. prawo jazdy kat. B.

   

  III. WYMAGANIA DODATKOWE:

  1. mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

  2. umiejętność skutecznego komunikowania się;

  3. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

  4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  5. zaangażowanie;

  6. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

  7. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

   

  IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

  1. praca socjalna;

  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

  3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

  4. opracowywanie projektów socjalnych;

  5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

  6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

  7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

  8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

  9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  10. obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

  11. udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

  12. praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  13. praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  14. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

  15. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

  16. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

   

  V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

   

  VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  3. list motywacyjny;

  4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

  6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

  7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

   

  VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, ul. Powstańców 12 lub przesłać pocztą na adres: ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” w terminie do 16.07.2021 r. do godziny 1500.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie lub pod numerem tel. 77 42 75 711

   

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

  2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

  3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, ul. Powstańców 12.

   

   

  Barbara Piekarek

  Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Popielowie


  Galeria zdjęć:

  • Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje