logo ROPS logo UE

Nieodpłatna pomoc prawna poradnictwo i mediacje - dla kogo i jak

  Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

   

  Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

   

  Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

  (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

   

  Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ………….........................................................................

  .....................................................................................PESEL1) ................................................................

  oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

   

  ..............................................................................

  (data i podpis osoby uprawnionej)

  _________________

  1)W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.


  Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje