logo ROPS logo UE

Ponownie dołączamy do programu NieSamiDzielni!

   

   

  NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja

  NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja

  Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje,
  iż z dniem 15.06.2020 r., rozpoczęła się realizacja projektu pn.
  NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII -Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Całkowite koszty projektu: 2 195 691,55 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 864 612,81 zł

  Termin realizacji projektu: od 15.06.2020 do 30.09.2023

  Partnerzy projektu :

  1. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 390 635,30 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS:
   332 040,01 zł

  2. Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 270 600,00 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS:
   230 010,00 zł

  3. Gmina Gogolin - całkowite koszty zadań w projekcie: 244 982,10 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS:
   208 234,79 zł

  4. Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 106 492,10 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS:
   90 518,29 zł

  5. Ludowy Klub Jeździecki „OSTROGA” Opole - całkowite koszty zadań
   w projekcie:
   313 280,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 188 280,00

  6. InfirmiCare non profit sp. z o.o.- całkowite koszty zadań w projekcie: 201 443,00 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS:
   201 443,00 zł

  7. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - całkowite koszty zadań
   w projekcie:
   201 443,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 201 443,00 zł

  Budżet Lidera projektu: 472 324,85 zł w tym dofinansowanie z EFS: 428 274,52 zł

  Cel główny projektu:

  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

  Usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

   

  Usługi asystentów osobistych świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami

   

  Usługi świadczone w mieszkaniu wspieranym

   

  Usługi wspierające samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej

   

  Usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnoprawnych

   

  Usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób starszych

   

  Podniesienie kompetencji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej

  Planowane w ramach projektu działania będą miały na celu wzrost dostępu do usług społecznych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WO 2014-2020

  Grupa docelowa:

  Projekt jest skierowany do osób/rodzin zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz do osób zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

   

  Grupa docelowa obejmuje:

   

  Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące
  w woj. opolskim - osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne (pow. 3 roku życia)

   

  Otoczenie ww. osób z woj. opolskiego - personel służb świadczących usługi społeczne, tj. pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracujący w woj. opolskim
  w zakresie szkoleń w obszarze wsparcia osób niesamodzielnych

  W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach których nastąpi:

  Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności. - organizacja kursów z zakresu geronto - psychomotoryki oraz szkoleń z zakresu wspomagania osoby starszej/niepełnosprawnej i jej opiekunów

   

  Rozwój usług opiekuńczych/asystenckich nad osobami niesamodzielnymi

   

  Rozwój usług wspierających osoby niesamodzielne w środowisku zamieszkania poprzez uruchomienie usługi tzw. „Złotej Rączki”

   

  Utworzenie mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnych

   

  Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych - hipoterapia

   

  Aktywizacja społeczno - kulturalna seniorów - organizacja wyjazdów społeczno - kulturalnych

  SEKCJA IV. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

  WSKAŹNIKI KLUCZOWE

  1. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

   Nazwa wskaźnika

   Jednostka miary

   Wartość docelowa

   K

   M

   Ogółem

   Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
   z niepełnosprawnościami

   szt.

   0,00

   0,00

   2,00

   Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem
   w zakresie kompetencji cyfrowych

   osoby

   0,00

   0,00

   0,00

   Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

   szt.

   0,00

   0,00

   0,00

   Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

   szt.

   0,00

   0,00

   0,00

   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie

   ogólnym w programie

   osoby

   100,00

   81,00

   181,00

   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
   w postaci mieszkań chronionych i

   wspomaganych w programie

   osoby

   1,00

   0,00

   1,00

   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi

   świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

   osoby

   24,00

   11,00

   35,00

  2. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

  Nazwa wskaźnika

  Jednostka

  miary

  Wartość bazowa

  Wartość docelowa

  K

  M

  Ogółem

  K

  M

  Ogółem

  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych

  istniejących po zakończeniu projektu

  szt.

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  136,00

  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach

  wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu

  szt.

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  1,00

  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i

  opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu

  szt.

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4,00

  WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

  1. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

   Nazwa wskaźnika

   Jednostka miary

   Wartość docelowa

   K

   M

   Ogółem

   Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie

   osoby

   120,00

   10,00

   130,00

   Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

   osoby

   100,00

   81,00

   181,00

   Liczba wspartych mieszkań chronionych i wspomaganych

   szt.

   0,00

   0,00

   1,00

  2. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

  Nazwa wskaźnika

  Jednostka

  miary

  Wartość bazowa

  Wartość docelowa

  K

  M

  Ogółem

  K

  M

  Ogółem

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które

  deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

  osoby

  0,00

  0,00

  0,00

  105,00

  100,00

  205,00

   

   Gmina Popielów realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja”. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. 

  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w Gminie Popielów na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

  Dofinansowanie projektu UE: 230 010,00 zł

   


   

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Ponownie dołączamy do programu NieSamiDzielni!


  Pliki do pobrania:  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje