Praca dla wychowawcy podwórkowego

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

  Europejskiego Funduszu Społecznego


   

  Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE POSZUKUJE OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

  WYKONUJĄCY PRACĘ Z DZIEĆMI W FORMACH ŚWIETLICOWYCH

  W WYMIARZE 1/2 ETATU

  1 osoba

  przewidywany okres zatrudnienia 01.08.2021r.-30.06.2023r.

  1. Wymagania

  Wychowawcą podwórkowym może być osoba, która:

  1) Posiada obywatelstwo polskie.

  2) Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, w formie wychowawcy

  podwórkowego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

  a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

  b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  3) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  4) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  5) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  6) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych


   

  1. wymagania dodatkowe:

  1) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  2) Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

  3) Umiejętność organizowania i kierowania małymi grupami;

  4) umiejętność organizowania różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania podopiecznych

  5) Posiadanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych


   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku


   

  1. Wychowawca podwórkowy prowadzi pracę z dziećmi we wskazanej placówce wsparcia

  dziennego

  2. Do zadań wychowawcy podwórkowego należy w szczególności:

  a) zapewnienie dzieciom opieki podczas pobytu w świetlicy, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

  b) prowadzenie działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych

  c) pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu

  d) rozwijanie dwóch z 5 kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne, porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna)

  e) nawiązywanie kontaktów z rodziną, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami pomocowymi, placówkami oświatowymi

  f) aktywizacja do współpracy różne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym

  g) Opracowanie i realizacja planu pracy placówki wsparcia w formie wychowawcy podwórkowego

  h) prowadzenie dokumentacji bieżącej pracy (np. raporty z dyżurów, karta czynności, listy odbiorców działań, zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach, ewaluacja prowadzonych działań)

  i) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  4. Informacje dodatkowe:

  Praca wychowawcy podwórkowego będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w godzinach funkcjonowania świetlic na terenie gminy POPIELÓW. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w soboty (20 godz. tygodniowo).

  5. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny;

  b) CV ze zdjęciem;

  c) List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 9222 ze zm.);

  d )Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  e) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

  f) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;

  g) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków wychowawcy; h) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  i) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  j) Kopia dowodu osobistego;

  k) Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

  l) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  m) W przypadku zawarcia umowy - zlecenia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Popielowie, ul. Powstańców 12, 46 – 090 Popielów do dnia 16.07.2021 r. z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: wychowawca podwórkowy.

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.


   

  Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Popielowie

  Barbara Piekarek


  Galeria zdjęć:

  • Praca dla wychowawcy podwórkowego
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje