logo ROPS logo UE

Projekt Logo

Projekt pn. Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.

  Projekt pn. „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

  O projekcie.

  Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

  Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

  Uchwałą nr 4133/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniona została decyzja o dofinansowaniu projektu. Od dnia podjęcia uchwały obowiązują nowe wartości w projekcie tj.:

  Całkowite koszty projektu: 4 907 951,09 zł w tym dofinansowanie z EFS: 4 171 758,42 zł.
   

  Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.


  Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego:

  1. Gmina Kędzierzyn Koźle - całkowite koszty zadań w projekcie: 925 411,12 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 786 599,45 zł
  2. Gmina Głubczyce - całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
  3. Gmina Branice - całkowite koszty zadań w projekcie: 134 978,37 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 114 731,61 zł
  4. Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12 zł
  5. Gmina Nysa - całkowite koszty zadań w projekcie: 833 862,75 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 708 783,34 zł
  6. Gmina Lubsza - całkowite koszty zadań w projekcie: 151 939,20 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 129 148,32 zł
  7. Gmina Zawadzkie - całkowite koszty zadań w projekcie: 87 780,00 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 59 743,23 zł
  8. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 755 293,35 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 641 999,35 zł
  9. Gmina Kluczbork - całkowite koszty zadań w projekcie: 401 803,66 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 341 533,11 zł
  10. Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 105 171,24 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 89 395,55 zł
  11. Gmina Biała - całkowite koszty zadań w projekcie: 241 500,00 zł,
   w tym dofinansowanie z EFS: 161 500,00 zł

  Budżet Lidera projektu: 1 026 468,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 951 820,03 zł.

  Cel główny projektu:
  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

  Grupa docelowa:
  Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

  W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

  1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
   • usługi opiekuńcze,
   • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
   • nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
   • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
  2. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane), a w tym:
   • o utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych) na terenie Gminy Paczków 6 mieszkań z 8 miejscami (2 mieszkania 2-osobowe, i 4 mieszkania 1-osobowe)
   • o utworzenie 2 mieszkań wspieranych na terenie Gminy Białej 2 mieszkania dla co najmniej 4 osób (2K, 2M)
  3. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
   • działania wspierające ich aktywność społeczną,
   • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
  4. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
   • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
   • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
   • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.


   

  MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU  WSKAŹNIKI KLUCZOWE

  A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

   

  Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
    K M Ogółem
  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 106 66 172
  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 0 0 2
  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami szt. 0 1 1
  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20  B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU
   

  Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
    K M Ogółem
  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu osoby 4 1 5
  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu szt. 0 0 35  WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

  A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU
   

  Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
    K M Ogółem
  Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie osoby 36 0 36
  Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 106 66 172
  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych osoby 8 9 17
  Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu osoby 2 2 4
  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych osoby 17 3 20
  Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20  B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU
   

  Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
    K M Ogółem K M Ogółem
  Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu szt. 0 0 0 0 0 12
  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS osoby 0 0 0 18 1 19

   

  Pełna informacja z wszystkimi plikami do pobrania jest dostępna na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu

  (kliknij, aby otworzyć linka).

   


  Projekt Logo

  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje