Stypendium szkolne -od września rusza nabór wniosków

  W dniach od 1 do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można złożyć wniosek. Odpowiednie formularze można pobrać od 16 sierpnia 2022 w GOPS w Popielowie, ul. Powstańców 12.

  Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.)


   

  Kto jest uprawniony do ubiegania się o stypendium szkolne?

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zł netto, natomiast na ucznia samotnie gospodarującego, uprawnionego do ubiegania się o świadczenie, kwota dochodu nie może przekroczyć 776 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).


  Galeria zdjęć:

  • Stypendium szkolne -od września rusza nabór wniosków
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje