Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie

  Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie (GOPS), który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczenia wychowawczego 500+, a także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Popielowie utworzony został na mocy  Uchwały Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Popielowie z dnia 28 lutego 1990r.

  Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII-232-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
  Załacznik nr 1 do uchwały nr XXVIII-232-2005.pdf

  POMOC SPOŁECZNA

  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w zasadzie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W roku 2015 z pomocy społecznej skorzystały 595 osoby co stanowi 7,3 % mieszkańców.

  Problemy, które powodują że rodziny korzystają z pomocy społecznej to:

  • bezrobocie tj. w 2015 r. – 124 rodzin;
  • ubóstwo tj. w 2015 r. – 33 rodzin;
  • niepełnosprawność członka rodziny, tj. 2015 r. – 37 rodzin;
  • inne: długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.

  Często rodziny korzystające z pomocy społecznej to rodziny niepełne, wielodzietne, z problemem alkoholowym oraz z potrzebą ochrony macierzyństwa.

  GOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywności i prowadzi działania związane z wydawaniem artykułów spożywczych osobom najbiedniejszym. W większości są to osoby samotne i schorowane. Od 2004 r. GOPS prowadzi również zbiórkę odzieży używanej oraz sprzętu gospodarstwa domowego, które na bieżąco wydaje podopiecznym oraz innym osobom potrzebującym.

  W ramach GOPS został utworzony punkt konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog i udziela pomocy rodzinom, w których występują problemy na tle uzależnień czy przemocy domowej.

  KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  W ramach GOPS działa Klub Integracji Społecznej, którego celem jest udzielanie pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

  PROJEKTY

  GOPS aktywnie pozyskuje środki na działania związane z aktywizacją i integracją społeczną :

  • Bliżej rodziny projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość Projektu to 4 851 210, 60 zł z czego wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w Gminie Popielów wynosi 42 210 zł.

   

  • w 2015 r. GOPS przystąpił w okresie 01.06.2015 r. – 30.11.2016 r. do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2010-2014 GOPS realizował Projekt systemowy „Budujemy własny los- nie czekamy na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . (Projekt ten był rozpoczęty już w 2008r). Co roku w ramach projektu 10 osób bezrobotnych podpisuje kontrakty socjalne, otrzymuje zasiłki i korzysta ze szkoleń pozwalających  na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

  Kwota środków związanych z realizacją projektu to

  2010                110.340 zł       wartość dofinansowania    98.683 zł

  2011                  96.172 zł                                                      84.501 zł

  2013                  62.079 zł                                                      55.529 zł

  2014                  97.587 zł                                                      89.017 zł

  • W latach 2011 i 2012 GOPS realizował projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” dla 12 osób bezrobotnych, na kwotę 86.802 zł., w tym wartość dofinansowania to 69.500 zł, w ramach którego przeprowadzono szkolenia zawodowe i wykonano plac parkingowy za budynkiem GOPS oraz skwery zieleni przy GOPS oraz przy przystanku PKS w Popielowie.

   

  • W latach 2013 i 2014 Ośrodek wspólnie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej    Osób Niepełnosprawnych współrealizuje projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w projekcie uczestniczyło 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów.

   

  • W latach 2010 i 2011 GOPS realizował projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem do sukcesu – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w którym uczestniczyło 16 osób bezrobotnych, kwota projektu – 40.820 zł., w tym wartość dofinansowania to 40.820 zł

  Galeria zdjęć:

  • Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje