logo ROPS logo UE

Projekt Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja

   

   

  Gmina Popielów przystąpiła do realizacji Projektu „Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.

  W ramach projektu przez Gminę Popielów będą realizowane następujące zadania:

  Zadanie nr 1: Rozwój usług opiekuńczych w gminie Popielów. Bezpośredni Realizator zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie. Wartość wydatków kwalifikowanych zadania:288 326,00zł, Dofinansowanie zadania:288 326,00 zł

  Powyższe zadanie zakłada świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niesamodzielnymi w zakresie:

  1. Pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (tj. robienie niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego, karminie podopiecznego jeżeli tego wymaga, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania użytkowanej przez podopiecznego, mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego, palenie w piecu)
  2. Opiekę higieniczną (tj. pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ubranie podopiecznego)
  3. Pielęgnację zaleconą przez lekarza w tym pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmiana pozycji podopiecznego w łóżku, pomoc w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki
  4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem w tym w szczególności zamawianie wizyt duchownych u podopiecznego, wysyłanie korespondencji, załatwianie drobnych spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek.

  W pierwszeństwie wsparcie kierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie ( kryterium dochodowej  wynosi 776 zł dla osoby samotnej , 600zł dla osoby w rodzinie).

  Zadanie kierowane jest do osób starszych i do osób z niepełnosprawnością pod warunkiem, że osoby te potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i otrzymały od 0 do 80 punktów według skali Barthel. Wsparcie dla usług opiekuńczych spowoduje zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w Gminie.

  Zadanie nr 2: Marszałkowski Kurier Społeczny. Bezpośredni Realizator zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.  Wartość wydatków kwalifikowanych zadania:  105 830,00zł. Dofinansowanie: 105 830,00zł

  Zadanie Marszałkowski Kurier Społeczny ma związek z potrzebą zabezpieczenia świadczenia usług wobec osób niesamodzielnych w tym. m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Popielów.

  Usługi tzw. Marszałkowskiego Kuriera Społecznego obejmują m.in. dowożenie leków, posiłków, doraźną pomoc wg potrzeb, wsparcie emocjonalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, ewentualnie pomoc w czynnościach domowych. Usługi te maja charakter usług wspierających osoby potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu-osoby, które ze względu  na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a także osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  W pierwszeństwie wsparcie kierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie ( kryterium dochodowej  wynosi 776 zł dla osoby samotnej , 600zł dla osoby w rodzinie).

  Ogólnie zadanie ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych

   

  Całkowita wartość projektu  w Gminie Popielów 394 156,00zł

  Wkład Funduszy Europejskich w Gminie Popielów: 394 156,00zł

  Całkowita wartość Projektu 22 389 125,19 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 21 026 416, 19  zł (z tego środki unijne EFS+ 19 030 756,41zł i środki krajowe z Budżetu Państwa 1 995 659,78 zł) oraz wkład własny 1 362 709,00 zł

  # FunduszeUE


  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje